Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

Algemene Voorwaarden van deze website.

Voetbalveiling.com wordt onderhouden door pc-oplossingen. Op de inhoud en het gebruik van Voetbalveiling.com zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Voetbalveiling.com houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Voetbalveiling behoudt zich het recht voor Voetbalveiling.com alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Voetbalveiling.com daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Voetbalveiling.com, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Voetbalveiling, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Voetbalveiling zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Voetbalveiling.com, mag niets van Voetbalveiling.com worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Voetbalveiling.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Voetbalveiling.com is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Voetbalveiling spant zich in om de informatie op Voetbalveiling.com zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Voetbalveiling sluit iedere aansprakelijkheid voor op Voetbalveiling.com verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Voetbalveiling.com worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Voetbalveiling sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Voetbalveiling.com geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Voetbalveiling spant zich in om Voetbalveiling.coml zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Voetbalveiling.com.

Hyperlinks

Hyperlinks op Voetbalveiling.com kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Voetbalveiling. Voetbalveiling biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Voetbalveiling worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Voetbalveiling.com wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Voetbalveiling.com verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Voetbalveiling.com worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement.